Disclaimer

We hebben de informatie op onze site met zorg samengesteld.  Toch kan Stichting Liz niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Stichting Liz geen enkele aansprakelijkheid.

Op de inhoud van de website van Stichting Liz, ons logo, de foto's en het filmmateriaal rusten auteursrechten. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Liz.

Mocht je op deze site informatie aantreffen waarvan je denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar info@stichtingliz.nl